Om oss

Samfunnsansvar

NKT etterstreber å opprettholde og utvikle sin posisjon som markedsleder, samtidig som vi leverer produkter av høy kvalitet til våre kunder. Men i tillegg vektlegger vi det sosiale ansvaret som følger med vår posisjon som et større selskap. Vi har også lagt ned en stor innsats for å gjøre vår arbeidsplass tryggest mulig, samt at vi har gjort store fremskritt innenfor miljøvennlighet og bærekraft. Vårt arbeid slutter ikke med det – NKT har også vært i forkant med mange andre tiltak innenfor sosial utvikling:

FNs Global Compact

NKT har underskrevet FNs Global Compact, og vi mener at et sunt, sikkert og mangfoldig arbeidsmiljø ikke bare er naturlig og ønskelig, men også er grunnleggende for vår videre vekst. NKTs rolle i å skape en bedre fremtid understrekes ved vårt bidrag til FNs bærekraftige utviklingsmål for 2030.

FNs Global Compact er et frivillig initiativ for bedrifter med det formål å kombinere FNs moralske ledelse og innflytelse med den private sektors kunnskap og forretningskraft. Vi er forpliktet til å samarbeide med FN og andre næringer rundt om i verden for å støtte bredere sosiale mål – som kampen mot fattigdom og hensyn til våre begrensede ressurser. FNs Global Compact uttalte klart disse målene i følgende ti prinsipper:

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter.

Prinsipp 2: Sikre at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeidsmiljø

Prinsipp 3: Bedrifter bør opprettholde foreningsfrihet og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger;

Prinsipp 4: Eliminering av alle former for tvungen og ufrivillig arbeidskraft.

Prinsipp 5: Effektiv avskaffelse av barnearbeid.

Prinsipp 6: Eliminering av all diskriminering med hensyn til sysselsetting og yrke.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter bør støtte forsiktighetsprinsipper mot miljøutfordringer.

Prinsipp 8: Ta initiativ for å fremme et større miljøansvar.

Prinsipp 9: Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter bør arbeide mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse.

NKT ser med glede på at FN og bedrifter rundt om i verden arbeider for å oppnå disse målene. Vi godtar alle de ovennevnte prinsippene, og arbeider aktivt for å virkeliggjøre dem.

Mangfold og ikke-diskriminering

Vi er også fast forpliktet til å gi like muligheter til alle våre ansatte, samt i eksterne kontrakter vi er involverte i. Vi garanterer at vi ikke tolererer diskriminering eller trakassering basert på rase, farge, kjønn, språk, privatliv, religion, etnisitet, politikk eller annen mening, kaste, nasjonalitet eller sosial opprinnelse, eiendom, fødested, fagforening, seksuell orientering, helsestatus, alder, funksjonshemming eller andre egenskaper. Vi er fast forpliktet til likebehandling av våre ansatte og vil ikke tolerere diskriminering eller trakassering av noe slag.

Foreningsfrihet

Vi støtter også – og vil ikke hindre – våre ansattes frihet til frivillig å etablere og bli med i eget valg, herunder fagforeninger. Vi samarbeider tett med våre ansatte, lytter til deres behov og kontakter dem for å finne ut hvordan ting kan forbedres. Dette resulterer ikke bare i et bedre arbeidsforhold, men gir oss også muligheten til å utvikle oss som selskap og til å gjøre betydelige framskritt på nye områder.

Barnearbeid

Vi fordømmer og vil aldri tolerere bruken av barnearbeid.

Tvangsarbeid

Vi fordømmer og vil aldri tolerere bruken av tvangsarbeid, inkludert ufrivillig arbeid utført av fanger.

Helse og sikkerhet

Vi etterstreber å gi hver ansatt i NKT et trygt og sunt arbeidsmiljø, herunder iverksetting av forebyggende tiltak for å beskytte våre ansatte mot arbeidsrelaterte farer.

Global Reporting Initiative (GRI)

Omfanget og overvåkingen av NKTs virksomhet for samfunnsansvar er inspirert av Global Reporting Initiative (GRI), og nøkkeltall er valgt ut fra en relevans og viktighet. Hovedelementene i overvåkingen omfatter selskap over hele verden og inkluderer datainnsamling av en rekke nøkkeltall (KPI) som dekker parametere som arbeidsskader, CO2-utslipp, utnyttelse av råvarer, sikring av korrupte adferd og hendelser som miljøutslipp. Selskapene er ansvarlige for datainnsamling og KPI-kvalitet. En årlig CSR-erklæring signeres av alle lokale ledere i forretningsenhetene, der de bekrefter at de er kjent med og aktivt engasjert i de ti prinsippene i FNs Global Compact.

NKTs posisjon i forhold til skatt

NKT anerkjenner sin nøkkelrolle som skattebetaler og bidragsyter i forhold til samfunnet. NKT opptrer alltid i samsvar med gjeldende skatteregler og forskrifter.

NKT tax evasion position - UK

Finn kontaktperson nær deg