Kontakt
Finn riktige NKT-kontakter for din region her.
Accessories project in Tirol

Ansvarlighet

Et globalt tankesett og ansvarlig forretningsdrift står i sentrum for NKT. Vi er opptatt av å sikre god eierstyring og selskapsledelse og at vi har de nødvendige prosessene, reglene og retningslinjene på plass.

Styring - etikk og etterlevelse

I NKT er det styret som har det overordnede ansvaret for ansvarlig forretningsdrift og etterlevelse av gjeldende regler og retningslinjer. Til syvende og sist er det revisjonsutvalget som på vegne av styret fører tilsyn med utviklingen og implementeringen av vårt program på dette området. Funksjonen for etikk og compliance samarbeider med Financial Compliance om implementeringen av interne kontroller for å forbedre vår innsats for å avdekke potensielle utfordringer med å overholde gjeldende regler, lover og sanksjoner.

Compliance Board

Responsible business_1@2x.png
God virksomhedsledelse er et løbende fokusområde for NKT og er i sidste ende forankret i koncernens bestyrelse. Få mere at vide om virksomhedsledelse her.
Two business colleagues having unformal meeting in hallway

Hotline for varslere

Vi har en varslingstelefon som både ansatte og eksterne interessenter kan bruke til å varsle om uetisk atferd. Våre ansatte oppfordres til å si ifra, og vi har en streng policy om ikke å straffe varslere.

Kontroller, restriksjoner og sanksjoner

Som en global organisasjon overholder vi både nasjonale og internasjonale handelsrestriksjoner, inkludert økonomiske sanksjoner og eksportkontroller. For å sikre etterlevelse har vi et eget system der alle relevante forretningspartnere kontrolleres for å sikre at de ikke er underlagt sanksjoner eller andre relevante restriksjoner, og alle forretningsforbindelser vil umiddelbart bli avsluttet hvis dette er tilfelle. Selv om vi primært opererer i land med lav risiko i forhold til sanksjoner og handelsrestriksjoner, blir området kontinuerlig vurdert.

Som et globalt selskap er overholdelse av eksportkontroll- og sanksjonsbestemmelsene avgjørende for vår virksomhet, og vi følger nøye med på om de overholdes.

— Michael Stagelund Hvidt, Ethics & Compliance

Ansvarlig skatt

NKT er en ansvarlig skattebetaler, og vi baserer vår skatterapportering på ansvarlighet, åpenhet og transparens i alle aspekter av skatterelatert rapportering og etterlevelse uansett hvor vi opererer. Vi er opptatt av å samarbeide med relevante interessenter for å fremme åpenhet og utvikling av effektive skattesystemer, og vi bestreber oss på å følge anbefalingene for eierstyring og selskapsledelse i skattesaker i landene der datterselskapene våre er lokalisert. NKT driver ikke virksomhet i skatteparadiser, og eventuelle fremtidige aktiviteter i slike områder vil utelukkende være av kommersielle årsaker.

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Som signatar av FNs Global Compact har vi forpliktet oss til å overholde alle aspekter av Verdenserklæringen om menneskerettigheter.
 
Se erklæringen om moderne slaveri

Styringsstruktur

Vi erkjenner viktigheten av å ha en tydelig styring for å sikre at bærekraft integreres i virksomheten.  
Tydelig styring bidrar til å sikre at beslutninger tas på riktig nivå, at bærekraft prioriteres og tilpasses forretningsagendaen, og at engasjementet for bærekraft ivaretas i hele organisasjonen. 
I 2022 etablerte vi ESG-komiteen, et styreutvalg som kun har til oppgave å forberede beslutninger som styret skal fatte for å oppfylle sitt ansvar for å føre tilsyn med relevante ESG-policyer, -strategier og -programmer, se styringsstrukturen i den siste bærekraftrapporten.

Retningslinjer

Vi har retningslinjer og regler som styrer NKTs, våre ansattes og forretningspartneres overholdelse av relevante forskrifter, lover og våre etiske retningslinjer.

NKT Nyhetsbrev

Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Følg oss

Rettferdig, bærekraftig - og ansvarlig
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...